Prečo nakupovať u nás?

 • najväčší výber
 • kvalitné produkty
 • najnižšie ceny
 • nad 140 EUR poštovné zdarma
 • balné vždy zdarma
 • tovar z USA
 • poradentstvo zdarma
 • produkty skladom
 • vyexpedovanie zásielky do 48h
 • české manuály
 • doživotná záruka
 • rôzne možnosti platby
 • ICQ, Skype, e-mail, telefón

 

Kontakty

Netbuilding Slovensko s.r.o.
Popradská 84/C, Košice, 040 11
IČO: 50034839 DIČ: 2120156731 IČ DPH: SK2120156731
tel: +421 948 519 478
napíšte nám
icq: 690267589
skype: paralyzery-obrana

Novinky

arr3Paralyzér a peprový sprej na celý životAko jediný v SR Vám ponúkame nielen doživotnú záruku na paralyzéry ZAP a Streetwise, ktoré patria... arr3Paralyzéry, peprové spreje, nože. Potrebujete poradiť? Poradíme Vám zdarmaNevyznáte sa v ponuke? Poskytujeme poradenstvo zdarma! Radi by ste si zaobstarali peprový sprej... arr3Peprový sprej na psyMnoho ľudí sa nás pýta, či sú peprové spreje taktiež na psy či ostatné agresívne zvieratá. Prakticky... arr3Beháte? A už máte peprový sprej pre bežcov?Toto je mimoriadne praktická novinka, ktorú ocení každý, ich koníčkom sa stalo behanie. Ľudia, ktorí... arr3Elektrický paralyzér pre skutočne účinnú osobnú obranuHľadáte pomocníka, vďaka ktorému sa už nebudete musieť báť, že Vás niekto napadne? Tak hľadáte... arr3Paralyzéry, na ktoré sa môžete spoľahnúťDoživotnú záruku môžete mať nielen napríklad na kvalitné nádoby alebo domáce spotrebiče, ale taktiež... arr3Osobná obrana na mieru, ktorá Vám môže zachrániť zdravie aj životMálokto sa dobrovoľne pohybuje mestom či napríklad odľahlými parkami po tme, niekedy to ale bohužiaľ...

VOP
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

spoločnosti

Netbuilding Slovensko s.r.o.

so sídlom Popradská 84/C, Košice, 040 11

identifikačné číslo: 50034839

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka: 38169/V

pre sprostredkovanie predaja tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese www.paralyzery-obrana.sk

I. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho - Netbuilding Slovensko s.r.o., Popradská 84/C, Košice, 040 11, IČO: 50034839, zapísaného v obchodnom registri a jeho zákazníkov - kupujúcich.

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke, ktorého popis, funkcie, technické údaje a parametre sú uvedené priamo v zmluve alebo sú stanovené v technických údajoch výrobcu uvedených v príbalovom letáku - návodu na obsluhu. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na webových stránkach www.paralyzery-obrana.sk, v katalógoch, prospektoch a iných tlačivách vychádzajú z údajov výrobcov s tým, že výrobca si vždy vyhradzuje právo urobiť technické zmeny na výrobku. Všetky informácie sú uvádzané podľa aktuálnych dostupných údajov od dodávateľov či iných zmluvných subjektov. Hoci sa vždy snažíme tieto informácie overovať z viacerých zdrojov a vykonávame ich kontrolu, nemožno ich nepresnosť úplne vylúčiť a pre takýto prípad predávajúci dostojí svojim povinnostiam vyplývajúcim zo zákona dodatočnou nápravou informačných povinností, ako sa o nich dozvie. Kupujúci má právo pred objednaním tovaru položiť e-mailom dotaz pre prípadné overenie týchto údajov. Obrázky u výrobkov môžu byť len ilustračné (napr. rozdiel vo farebnom prevedení) - v takom prípade je rozhodujúci popis výrobku, kde je farba či obsah setu výrobkov detailne popísaný. Internetový obchod www.paralyzery-obrana.sk, ďalej uvádzaný ako "predávajúci", sa zaväzuje, že svojim odberateľom bude dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavené slovenskými (českými) návodmi ku obsluhe, záručnými listami (pri záruke nad 2 roky; pri záruke na zákonom povinné 2 roky záruky slúži ako záručný list faktúra) a zoznamy pozáručných servisných stredísk ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

III. Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad alebo predajňa predávajúceho, kde predávajúci predá tovar dopravcovi - prepravnej firme ku doprave ku zákazníkovi, alebo je miestom osobného odberu.

IV. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky - množstve tovaru, výške ceny, nákladoch na prepravu, vzdialenosti a podobne, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky a overení údajov v nej obsiahnutých vhodným spôsobom, ako napríklad písomne alebo telefonicky. Predávajúci je oprávnený neprihliadať na objednávku, ktorej autorizáciu požadovaným spôsobom kupujúci odmietne vykonať. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade chyby pri typovaní ceny.

Každá objednávka je záväzná podľa našich obchodných podmienok. Zákazníci, ktorí si objednajú tovar a nezaplatia objednávku, prípadne si následne nevyzdvihnú expedovanú zásielku na dobierku, budú zverejnení v registri dlžníkov a bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (zmluvná pokuta) vo výške 40,- EUR. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v tejto výške. Upozorňujeme, že všetky nesplatené pohľadávky (neuhradené zmluvné pokuty) budú podstúpené spoločnosti www.uhrazeno.cz na vymáhanie pohľadávok vrátane všetkých nákladov s tým spojených. Objednávku je možné stornovať max. do 24 hod. od objednania.

V. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkach www.paralyzery-obrana.sk sú platné ku dňu objednania tovaru a konečné. Predávajúci si vyhradzuje právo zmien uvedených cien v prípade zmeny kurzu, výraznej inflácii alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Tieto zmeny sú vždy priebežne uvádzané v aktualizácii cenníkov. Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na účet predávajúceho, alebo uhradením celej čiastky v hotovosti v predajni predávajúceho, alebo pracovníkovi prepravnej firmy. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži ako daňový doklad, dodací list a v prípade keď nie je priložený špeciálny záručný list, tak nahrádza aj tento list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak. Ku cene tovaru je pripočítaná čiastka za dopravu na miesto určené kupujúcim vo výške uvedenej v procese objednávky.

V prípade, keď kupujúci vykoná úhradu vopred a predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie vybraného tovaru, predávajúci bezodkladne vráti plnenie zákazníkovi dohodnutým spôsobom. Lehota je závislá na spôsobe vrátenia (prevodom, poštovým prevodom).

Akčné ceny sú platné do vypredania zásob alebo ďalšej aktualizácie ponuky.

VI. Reklamácia poškodenej zásielky

Pri prevzatí zásielky skontrolujte, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky vonkajšieho poškodenia. Ak príjemca zistí zjavné vady (napr. poškodený obal), môže zásielku odmietnúť. V prípade prevzatia takejto zásielky je posádka vozidla povinná uviesť do prepravného listu, že zásielka bola prevzatá s poškodeným obalom. Ak príjemca zásielky zistí vadu vyplývajúcu z poškodenia pri preprave, je povinný oznámiť túto skutočnosť bez odkladu zasielateľovi (postačí e-mailom) a predovšetkým dopravcovi, a to najneskôr do troch kalendárnych dní odo dňa, kedy bola zásielka doručená, a vyžiadať si spísanie Zápisu o škode. V opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že reklamácia z tohto dôvodu nebude uznaná, čo bude kupujúcemu preukazované podpísaným dodacím listom, ktorého podpisom kupujúci potvrdzuje bezchybnosť dodávky. Pri poškodení zásielky kontaktujte dopravcu a našu spoločnosť. Dopravca po telefonickom dohovore vyšle svojho regionálneho zástupcu na obhliadku zásielky a spísanie zápisu o škode. Z týchto dôvodov nesmie príjemca so zásielkou akokoľvek manipulovať a je povinný zachovať aj obal zásielky, v ktorej mu bola zásielka doručená. Na základe zaslanej kópie zápisu o škode (faxom, e-mailom, poštou) Vám zašleme novú zásielku.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou - objednávkou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

VII. Vrátenie tovaru

Spotrebiteľ má právo podľa ust § 53, odseku 7 Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14-tich dní od prevzatia tovaru, okrem prípadov výslovne uvedených v odseku 8 toho istého ustanovenia Občianskeho zákonníka. Pred odoslaním tovaru na našu adresu je potrebné zaslať (e-mailom, faxom alebo samostatným, prípadne k tovaru priloženým listom) formálne odstúpenie od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené predávajúcemu najneskôr v posledný deň zákonnej 14-dňovej lehoty od prevzatia zakúpenej veci. Ak sa tak spotrebiteľ rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom nepoškodenom obale poslať späť predávajúcemu súčasne s odstúpením od zmluvy alebo bez zbytočného odkladu po jeho odoslaní. Predávajúci má právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, pokiaľ tieto náklady skutočne vzniknú a predávajúci ich bude schopný preukázať. Prosíme tiež o uvedenie prípadného dôvodu (nie je zákonom vyžadované a jeho uvedenie ani nie je podmienkou pre vrátenie prostriedkov za cenu tovaru - pomôžete nám však tak skvalitniť naše služby). Ďakujeme. Po obdržaní vráteného tovaru budú peniaze za tovar, okrem však poštovného (dopravného), zaslané na adresu kupujúceho alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní podpísaného dobropisu, ktorý je na adresu kupujúceho odoslaný okamžite po fyzickom obdržaní a prekontrolovaní tovaru. Zaslanie tovaru späť na dobierku nie je možné a všetky takéto zásielky sú ihneď odmietnuté a vrátené späť odosielateľovi. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť podľa ust § 53, odseku 8 Občianskeho zákonníka od kúpnej zmluvy:

 1. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia;
 2. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa;
 3. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu;
 4. na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal;
 5. na dodávku novín, periodík a časopisov.

VIII. Záruka a servis

 1. Záruku na predávaný tovar poskytuje predávajúci podľa všeobecne záväzných právnych predpisov po dobu uvedenú v záručnom liste. Ak nie je u daného produktu inak, je záručná doba na produkty všetkých značiek 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od predávajúceho pri osobnom odbere alebo od dopravcu potvrdením prepravného (dodacieho) listu kupujúcim.
 2. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením do prevádzky, neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhu, mechanickým poškodením alebo opotrebením, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov ako napríklad prepätia v rozvodnej alebo telefónnej sieti. Predávajúci si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu v prípade, že výrobca alebo ním poverený odborný servis preukáže, že kupujúci neoprávnene do výrobku zasiahol po odstránení pečate výrobcu, či že došlo k mechanickému poškodeniu tovaru. Ďalej sa reklamácia nevstahuje na koróziu a otupenie noža alebo na stratu skrutiek z akéhokoľvek výrobku.
 3. Miestom uplatnenia reklamácie je sídlo spoločnosti - Netbuilding Slovensko s.r.o., Popradská 84/C, Košice, 040 11, IČO: 50034839, tel: +421 907 968 057, (osobnú návštevu pre reklamáciu je nutné, vo vlastnom záujme dohodnúť vopred). O uplatneniu práva zo zodpovednosti za vady tovaru je nutné spísať zápis o reklamácii, kupujúci v ňom uvedie, ako požaduje v rámci možností daných zákonom reklamáciu vybaviť.
 4. Pri uplatnení reklamácie je vždy nutné preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy, a to najlepšie predložením dokladu o nákupe - faktúry, záručného listu (pokiaľ bol vydaný) a podrobne opísať vadu výrobku. Ak sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, za ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno aj zabalený v pôvodnom obale. V prípade nepredloženia záručného listu či pochybnostiach predávajúceho o tom, že s údajmi v ňom bolo manipulované, nemôže predávajúci reklamáciu odmietnúť, pri stanovení začiatku plynutia záručnej doby však bude vychádzať zo svojej evidencie (potvrdený dodací list).

IX. Doprava

Doručenie prepravnou spoločnosťou Geis

Doručenie poštou

 • Dodávka je doručená zvyčajne do dvoch až štyroch pracovných dní od prevzatia objednávky.
 • Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke tovaru (ak nie je uvedené v poznámke inak).
 • Možnosť platby je pri tomto spôsobe doručenia na dobierku, prevodom na bankový účet (pri platbe prevodom je tovar odoslaný až po prijatí peňazí).
 • Pošta Vám tovar doručí až do domu. Pokiaľ nebudete zastihnutý, dostanete do schránky oznámenie, na základe ktorého možno tovar vyzdvihnúť na pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. Cena doručenia je v tomto prípade 7 EUR s DPH pri objednávke, ktorá nepresahuje 140 EUR a ZDARMA pokiaľ objednávka túto sumu presahuje - teda pri objednávkach nad 140 EUR vrátane DPH je doprava zdarma.

Spôsoby platby

 • Bankovým prevodom - číslo účtu: 107-2035090287/0100, Komerčná banka

ako variabilný symbol zadajte číslo objednávky, ktoré obdržíte v potvrdzujúcom e-maili po dokončení objednávky.

 • Dobierkou - pri doprave pomocou Slovenskej pošty.
 • Online - kreditné a debetné karty, PayPal atď.

X. Záverečné ustanovenia

Výrobca ani predajca neberie žiadnu zodpovednosť za škody alebo akékoľvek udalosti spojené s produktmi v tomto e-shope. Tieto výrobky sa musia používať v súlade so zákonom a nakupovať je dovolené iba občanom, ktorí dovŕšili 18 rokov. Tieto všeobecné Obchodné podmienky sú platné od 1. júna 2013.

V prípade nejasností a ďalších informácií nás kontaktujte na tel. č.:+ 421 907 968 057 alebo píšte na e-mail: info@paralyzery-obrana.sk.

Tieto podmienky sú platné od 1. júna 2013.